ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court โทรศัพท์ 0 4273 7571 โทรสาร 0 4272 1596

ศาลจังหวัดสว่างแดนดินจัดกิจกรรม วันรพี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์(พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

ศาลจังหวัดสว่างแดนดินจัดกิจกรรม วันรพี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์(พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”


เอกสารแนบ