หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court โทรศัพท์ 0 4273 7571 โทรสาร 0 4272 1596ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ร่วมกับ นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เป็นประธานเปิด“โครงการส่งเสริมฟันดีมีสุข” ระหว่าง ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมฟันดีมีสุข ในการตรวจรักษาฟันและเหงือกให้แก่บุคลากรของศาลจังหวัดสว่างแดนดิน อันเป็นการเสริมสร้าง บุคลิกภาพที่ดีและสง่างามก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2561-2546 ยุทธศาสตร์ E (Excellence Oranization) ณ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

68

อ่านข่าว
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน นำนโยบายประธานศาลฎีกาที่ให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีเพื่อให้การรายงานคดีและการตรวจสำนวนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 ของศาลจังหวัดสว่างแดนดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรวจสอบได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ตั้งคณะทำงานร่วมประชุมและวางแผนงาน “โครงการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการรายงานคดี ตามมาตรฐานการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดี ในสำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค พ.ศ.2560” รวมถึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสว่างแดนดินเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมให้ถูกต้อง

63

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ร่วมกับ นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เป็นประธานเปิด“โครงการส่งเสริมฟันดีมีสุข” ระหว่าง ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมฟันดีมีสุข ในการตรวจรักษาฟันและเหงือกให้แก่บุคลากรของศาลจังหวัดสว่างแดนดิน อันเป็นการเสริมสร้าง บุคลิกภาพที่ดีและสง่างามก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2561-2546 ยุทธศาสตร์ E (Excellence Oranization) ณ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
อ่านข่าว : 68 | 12 กุมภาพันธ์ 2561 13:45
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน นำนโยบายประธานศาลฎีกาที่ให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีเพื่อให้การรายงานคดีและการตรวจสำนวนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 ของศาลจังหวัดสว่างแดนดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรวจสอบได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ตั้งคณะทำงานร่วมประชุมและวางแผนงาน “โครงการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการรายงานคดี ตามมาตรฐานการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดี ในสำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค พ.ศ.2560” รวมถึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสว่างแดนดินเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมให้ถูกต้อง
อ่านข่าว : 63 | 6 กุมภาพันธ์ 2561 14:50