หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court โทรศัพท์ 0 4273 7571 โทรสาร 0 4272 1596ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวีระพงษ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสว่างแดนดิน และผู้ประนีประนอมประจ าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์พระราชา เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย ณ อาคารศาลจังหวัดสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
อ่านข่าว : 64 | 13 กรกฎาคม 2561 09:41
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายวีระพงษ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน มอบหมายให้นายเกียรติยศ ภูธรศรี และนายฉัตรชัย โคตรปัญญา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง ในโครงการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ รุ่นที่ 3/2561 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในเรือนจำ และให้ความรู้ฝึกระเบียบวินัยอย่างเข้มข้นตลอดจนการให้คำแนะนำแนวทางดำเนินชีวิตเมื่อพ้นโทษ ให้แก่ผู้ต้องขังที่ต้องโทษคดียาเสพติด เพื่อให้ทราบถึงพิษภัยและผลกระทบของยาเสพติดให้โทษทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ณ เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
อ่านข่าว : 40 | 10 กรกฎาคม 2561 11:31